• فرانسه - ایتالیا
  • زمان: پاییز 97
  • وسیله نقلیه: هواپیما فطار اروپا
  • قیمت: 2,525,000,000 تومان

تور فرانسه ایتالیا پاییز 97 

تاریخ حرکت: 17 مهر، 8 آبان و 13 آذر

جهانگیرگشت آسمان نماینده ترن اروپا در ایران