• فرانسه
  • زمان: پاییز 97
  • وسیله نقلیه: هواپیما قطار اروپا
  • قیمت: 20,000,000 تومان

سفر 8 روزه به شهر عشاق پاریس فرانسه

بازدید از جاذبه های توریستی شهر پاریس و سفر به اطراف پاریس با قطارهای تندروو سریع  السیرSNCF در صورت تمایل مسافربه صورت اختیاری می باشد.

ارائه  TICKET PARIS CITY PASS,DISNEYLAND 

جهانگیرگشت آسمان نماینده قطارهای اروپا در ایران