• فرانسه
  • زمان: تابستان 98
  • وسیله نقلیه: هواپیما فطار اروپا
  • قیمت: 24,000,000 تومان

سفر به شهر عشاق با شرکت مسافرتی جهانگیر گشت آسمان