• تور برزیل تابستان 97
  • زمان: اوایل تیر تا اواخر شهریور97
  • وسیله نقلیه: پرواز های امارت و قطری
  • قیمت: 35,000,000 تومان