• عمان دبی
  • زمان: ژانویه 2019
  • وسیله نقلیه: کشتی کروز msc , هواپیما
  • قیمت: 960 تومان

سفری لوکس با کشتی کروز در آبهای خلیج فارس