• فرانسه، آلمان، هلند
  • زمان: تابستان 98
  • وسیله نقلیه: هواپیما فطار اروپا
  • قیمت: 48,000,000 تومان

سفر رویایی به کشور های سرسبزاروپایی