• فرانسه، ایتالیا، اسپانیا
  • زمان: تابستان 98
  • وسیله نقلیه: هواپیما فطار اروپا
  • قیمت: 50,000,000 تومان

تابستان امسال را در کشور های زیبا فرانسه ، ایتالیا و اسپانیا با شرکت مسافرتی جهانگیر گشت آسمان همراه باشید