• مجارستان، چک، آلمان
  • زمان: بهار 98
  • وسیله نقلیه: هواپیما فطار اروپا
  • قیمت: 30,000,000 تومان

تور 10 روزه اروپا 

با جهانگیر گشت آسمان به یدجهان لبخند بزن