• نمایشگاه جواهرات وینچنزا
  • زمان: تابستان 98
  • وسیله نقلیه: هواپیما، قطار،
  • قیمت: 27,000,000 تومان

تور نمایشگاه جواهرات در شهر وینچنزای ایتالیا 

"با جهانگیرگشت آسمان به جهان لبخند بزنید"